Menu:

Our Mission - Nasza Misja:

The Polish Pastoral Center (PPC), organization in the Roman-Catholic Church, exists to serve as an extention of the sheperding role of the Bishop of Oakland to the Polish community in the Bay Area.

Polski Ośrodek Duszpasterski (PPC), organizacja w Kościele Rzymsko-Katolickim, istnieje aby służyć jako dopełnienie duszpasterskiej roli Biskupa Oakland dla wspólnoty Polaków na obszarze BayExample image - aligned to the right Area.

As a Polish immigrant community, we are called to preserve the uniqueness of our faith expression and to enrich and be enriched by the local Church. We come with a great devotion to Our Lady of Częstochowa.

Jako polska wspólnota imigrantów jesteśmy wezwani do zachowania naszego wyjątkowego podejścia do spraw wiary i do wzajemnego ubogacania się z Kościołem lokalnym.

The focus of the Polish Pastoral Center is to continue the spiritual and social-cultural outreach to the Polish people and the American people of Polish origin.

Naszym głównym celem jest docieranie ze sprawami wiary i społeczno-kulturalnymi do Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia.

Our religious organization seeks ways and means to strengthen the Polish heritage of culture and faith, to preserve our rich tradition, always in concert with the vision of the Diocese of Oakland.

Nasza organizacja religijna poszukuje sposobów i środków do umocnienia polskiego dziedzictwa wiary i kultury, do zachowania naszej bogatej tradycji, zawsze w łączności z Diecezją Oakland.